to this place there are 34 goods
 
접착이란 무엇인가? - Hybridization of Dental Hard Tissues -
978-89-8484-150-5
저자 : Nobuo Nakabayashi,David H. Pashley

역자 : 권태엽,나환욱,황성욱
발행 : 2007년 06월 15일
판 매 가 : 35,000원
     
     
 
임상소아치과
89-8484-016-5
저자 : 양규호
발행 : 2000년 11월 09일
판 매 가 : 18,000원
     
     
 
소아행동치과학 - 치과의원에서의 어린이 행동관리 -
89-8484-101-3
저자 : 이긍호,양규호,한세현,백병주,김영진,최병재,김 신,이광희,이상호,박호원,김종수
발행 : 2005년 05월 15일
판 매 가 : 45,000원
     
     
 
치과진료실에서의 응급처치 제3판
89-86932-47-4
저자 : 김수남(金秀男),염광원,이만섭,이승우(李勝雨),이승종
발행 : 2004년 01월 20일
판 매 가 : 25,000원
     
     
 
성공한 치과의 101가지 비밀
89-8484-081-5
저자 : Bob Levoy

역자 : 이응기
발행 : 2004년 01월 15일
판 매 가 : 30,000원
     
     
 
치과 진료실에서의 영어회화
89-8484-054-8
저자 : 이만섭
발행 : 2002년 05월 06일
판 매 가 : 9,000원
     
     
 
장애인 치과 가이드북
8984840394
발행 : 2001년 10월 30일
판 매 가 : 35,000원
     
     
 
치과 진료와 연관된 합병증 및 문제점
89-8484-043-2
저자 : 김영균
발행 : 2001년 11월 22일
판 매 가 : 65,000원
     
     
 
제3의 치아 임프란트 치아[환자 및 일반인용]
89-8484-002-5
저자 : Per-IngvarBranemark,김재승
발행 : 2000년 04월 30일
판 매 가 : 18,000원
     
     
 
의과대학생을 위한 치의학 개론
89-86932-35-0
저자 : 김명래(金命來),전윤식(全允植),한중석(韓中錫),최장우(崔長雨),노준(盧俊)
발행 : 1997년 08월 25일
판 매 가 : 45,000원
     
     
 
성공하는 치과의원 경영
저자 : 채영제
발행 : 1994년 08월 01일
판 매 가 : 15,000원
     
     
 
미국 명문대학 전문대학원 프로필
89-86932-41-5
저자 : 양영태,양윤희
발행 : 1998년 01월 15일
판 매 가 : 15,000원
     
     
 
국제학술지 투고를 위한 의학계열 논문쓰기[계획에서 발표까지]
89-8484-013-0
저자 : WarrenS.Browner

역자 : 박덕영,조리라,차봉근,마득상,김진우,박인우,
발행 : 2000년 09월 15일
판 매 가 : 18,000원
     
     
 
가정의 치과학[2쇄]
역자 : 김석균
발행 : 2001년 07월 05일
판 매 가 : 30,000원
     
     
 
[1][2]