to this place there are 11 goods
 
교합에 강해지는 책 - 상권 -
978-89-8484-234-2
저자 : 후코우에 히로시

역자 : 백지혜 박연경

감역 : 한중석 교수
발행 : 2012년 05월 31일
판 매 가 : 30,000원
     
     
 
다양한 방법으로 치료한 교합 저작 장애의 임상
978-89-8484-174-1
저자 : ToshioHosoi

역자 : 이재봉(李梓鳳)
발행 : 2008년 10월 15일
판 매 가 : 90,000원
     
     
 
교합성 외상의 조기진단과 치료법
89-8484-137-4
저자 : 野田隆夫

역자 : 최미환,감수 이종엽
발행 : 2006년 11월 15일
판 매 가 : 50,000원
     
     
 
교합 개념
89-8484-061-0
저자 : Ralf Suckert

역자 : 정승미
발행 : 2003년 02월 28일
판 매 가 : 110,000원
     
     
 
임상교합학 사전
89-86932-103-2
역자 : 김영수,조인호,박영국,장경수
발행 : 2000년 04월 01일
판 매 가 : 50,000원
     
     
 
그림으로 보는 악구강계 교합, 생리
89-86932-83-0
저자 : MakotoWatanabe

역자 : 최석순,노재경
발행 : 1999년 06월 21일
판 매 가 : 40,000원
     
     
 
교합기의 선택법과 사용법
89-86932-33-4
저자 : ToshiakiKato

역자 : 이종엽,문병화
발행 : 1997년 08월 22일
판 매 가 : 40,000원
     
     
 
Lingualized Occlusion의 이론과 실제
89-86932-16-4
저자 : MaoyukiMatsumoto

역자 : 신상완
발행 : 1997년 02월 25일
판 매 가 : 20,000원
     
     
 
교합학[OCCLUSION]
저자 : Ash.Ramfjord

역자 : 김인권,송영복
발행 : 1996년 01월 25일
판 매 가 : 35,000원
     
     
 
임상교합학
저자 : A.P.Howat,NicholasJ.Capp,N.VincentJ.Barrett

역자 : 김인권,송영복,한상훈
발행 : 1994년 05월 10일
판 매 가 : 35,000원
     
     
 
합리적인 교합조정 (품절)
저자 : ClaesRiise

역자 : 김영구(金榮九),정성창(鄭聖昌)
발행 : 1994년 05월 15일
판 매 가 : 15,000원