to this place there are 8 goods
 
치과임상에서 일어날 수 있는 문제점과 해결법
978-89-8484-178-9
역자 : 이종엽
발행 : 2008년 12월 15일
판 매 가 : 125,000원
     
     
 
최신 레이저 치의학
978-89-8484-162-8
저자 : 대한레이저치의학회
발행 : 2008년 01월 05일
판 매 가 : 80,000원
     
     
 
치아미백과 심미수복 - Bleaching Techniques in Restorative Dentistry -
89-8484-107-2
저자 : Linda Greenwall

역자 : 권소란,고석훈
발행 : 2005년 09월 16일
판 매 가 : 75,000원
     
     
 
심미수복 - 원리와 임상술식 - (제9판)
89-8484-073-4
저자 : Harry F. Albers

역자 : 황성욱,김명진,김효준,조의성,김일영,손영익
발행 : 2003년 07월 10일
판 매 가 : 100,000원
     
     
 
외상치아의 진단과 치료
89-86932-81-4
저자 : MitsuhiroTsukiboshi

역자 : 백병주
발행 : 1999년 04월 20일
판 매 가 : 35,000원
     
     
 
자가치아이식
89-86932-20-2
저자 : IsaoShimoji

역자 : 김현철
발행 : 1997년 05월 15일
판 매 가 : 40,000원
     
     
 
무통 수복학
89-86932-12-1
저자 : TakaoFusayama

역자 : 박상진,민병순
발행 : 1996년 11월 15일
판 매 가 : 25,000원
     
     
 
근관치료학[Endodontology 번역서]
89-8484-018-1
저자 : RudolfBeer,MichaelA.Baumann,SyngcukKim

역자 : 최기운,백승호,이희주
발행 : 2001년 03월 09일
판 매 가 : 90,000원