to this place there are 7 goods
 
치과임상에서 일어날 수 있는 문제점과 해결법
978-89-8484-178-9
역자 : 이종엽
발행 : 2008년 12월 15일
판 매 가 : 125,000원
     
     
 
최신 레이저 치의학
978-89-8484-162-8
저자 : 대한레이저치의학회
발행 : 2008년 01월 05일
판 매 가 : 80,000원
     
     
 
PERIODONTAL THERAPY - 서종진 박사의 수술 동영상 DVD -
저자 : 서종진
발행 : 2004년 06월 21일
판 매 가 : 90,000원
     
     
 
CARRANZA'S - 임상 치주학 - Clinical PERIODONTOLOGY - 12th
978-89-8484-269-4
저자 : Michael G. Newman,Takei,Klokkevold,Fermin A. Carranza

역자 : 구 영,김병옥,박준봉,유형근,이재목,장범석,정현주,최성호,최점일
발행 : 2017년 6월 15일
판 매 가 : 180,000원
     
     
 
치주과학
89-8484-113-7
저자 : Herbert F. Wolf,Edith M.&Klaus H. Rateitschak,Thomas M. Hassell

역자 : 김병옥,김성조,김영준,김형섭,박준봉,신형식,유인철,이재호,장범석,정진형,최성호
발행 : 2006년 01월 15일
판 매 가 : 130,000원
     
     
 
조직공학[Tissue Engineering]
89-86932-101-4
저자 : SamuelE.Lynch,RobertJ,Genco,RobertE.Marx

역자 : 임창준,정종평,조규성,채중규,최성호,한경윤,,허익
발행 : 2000년 03월 15일
판 매 가 : 85,000원
     
     
 
성공률을 높이기 위한 치주 보철치료의 실제
89-86215-01-2
저자 : KimioNakamura,YoshiyukiHatakeyama

역자 : 강승구,이성복
발행 : 1996년 09월 16일
판 매 가 : 40,000원