to this place there are 14 goods
 
치아 이동의 생역학[Series 15]
저자 : KazuoTanne

역자 : 남동석
발행 : 1997년 09월 10일
판 매 가 : 10,000원
     
     
 
복합 레진 인레이[Series 14]
저자 : ToshimitsuSusuki,HisashiHisamitsu

역자 : 박상진,민병순
발행 : 1997년 09월 01일
판 매 가 : 10,000원
     
     
 
All Ceramic 수복물의 임상[Series 13]
저자 : TakashiNakamura

역자 : 이근우
발행 : 1997년 08월 30일
판 매 가 : 10,000원
     
     
 
치근 지지 의치[Series 12]
저자 : TooruNagasawa,HideakiOkane

역자 : 계기성
발행 : 1997년 08월 26일
판 매 가 : 10,000원
     
     
 
모형개조 인상법[Series 11]
저자 : ShizuoToyoda,ShinchiMasumi

역자 : 계기성
발행 : 1997년 07월 26일
판 매 가 : 10,000원
     
     
 
근관치료에서 수산화칼슘 사용법의 실제[Series 10]
저자 : KoukichiMatsumoto,YuichiKimura

역자 : 임성삼
발행 : 1997년 07월 25일
판 매 가 : 10,000원
     
     
 
치아의 수복 [Series 9]
저자 : RyujiSasa,KenichiroMukouyama

역자 : 한세현
발행 : 1997년 06월 15일
판 매 가 : 10,000원
     
     
 
가철성 국소의치의 임상적 실제[Series 8]
저자 : YoshimasaIgarashi

역자 : 장익태
발행 : 1997년 04월 25일
판 매 가 : 10,000원
     
     
 
무치악 환자를 위한 치료의치[Series 7]
저자 : ToshihiroHirai,OsamuTanaka,TsutomuIshijima

역자 : 김창회,윤석대
발행 : 1997년 04월 23일
판 매 가 : 10,000원
     
     
 
지대치 축조의 실제[Series 6]
저자 : ShunjiFukushima

역자 : 장익태
발행 : 1997년 03월 15일
판 매 가 : 10,000원
     
     
 
측두 하악장애의 진단과 치료[Series 3]
저자 : MinoruAi

역자 : 이성복
발행 : 1996년 03월 01일
판 매 가 : 10,000원
     
     
 
이중관을 이용한 가철성 보철[Series 2]
저자 : AkihikoShiba

역자 : 우이형
발행 : 1996년 02월 24일
판 매 가 : 10,000원
     
     
 
도재 라미네이트 베니어 제작법[Series 1] (품절)
저자 : MichioHaga,AkiraNakazawa

역자 : 우이형
발행 : 1996년 02월 22일
판 매 가 : 10,000원
     
     
 
무치악 인상[Series 4] (품절)
저자 : MasanoriNagao,KenichiKobayashi,TetsuyaSuzuki

역자 : 최대균
발행 : 1996년 04월 01일
판 매 가 : 10,000원