to this place there are 11 goods
 
교합에 강해지는 책 - 상권 -
978-89-8484-234-2
저자 : 후코우에 히로시

역자 : 백지혜 박연경

감역 : 한중석 교수
발행 : 2012년 05월 31일
판 매 가 : 30,000원
     
     
 
보철에 강해지는 책
89-86932-73-3
저자 : HoboSumiya

역자 : 유주하
발행 : 2006년 07월 25일2쇄
판 매 가 : 15,000원
     
     
 
치과 임플란트에 강해지는 책
89-8484-046-7
역자 : 조리라
발행 : 2002년 02월 10일
판 매 가 : 15,000원
     
     
 
소아치과에 강해지는 책
89-8484-038-6
발행 : 2001년 10월 15일
판 매 가 : 15,000원
     
     
 
치주에 강해지는 책
89-8484-033-5
저자 : MatsueIchiro

역자 : 박준봉
발행 : 2001년 07월 30일
판 매 가 : 15,000원
     
     
 
Abe 선생의 총의치에 강해지는 책
89-8484-011-4
저자 : AbeHaruhiko

역자 : 정재헌
발행 : 2000년 08월 17일
판 매 가 : 15,000원
     
     
 
치과기공에 강해지는 책
89-8484-006-8
저자 : KatsumiTamura

역자 : 노재경,정인성
발행 : 2000년 04월 02일
판 매 가 : 15,000원
     
     
 
인간관계에 강해지는 책
89-8484-007-6
저자 : OriyaMasaru

역자 : 나성식
발행 : 2000년 06월 10일
판 매 가 : 15,000원
     
     
 
지대치 축조에 강해지는 책
89-86932-99-7
저자 : MitsuoKishimoto(岸本滿雄)

역자 : 유재현,이광국
발행 : 2000년 01월 25일
판 매 가 : 15,000원
     
     
 
근관치료에 강해지는 책
89-86932-99-7
저자 : TadaoToda

역자 : 이희주
발행 : 1999년 11월 27일
판 매 가 : 15,000원
     
     
 
교정에 강해지는 책
89-86932-93-6
저자 : TokyoBioprogressiveStudyClub

역자 : 손세일
발행 : 1999년 11월 25일
판 매 가 : 15,000원